ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky www.testujsavcas.sk (ďalej len "webová stránka") je spoločnosť Gilead Sciences Slovakia s. r. o., Laurinská 18, Bratislava, IČO: 47 868 520, ktorá je oprávnená vykonávať majetkové práva k webovej stránke (ďalej len "prevádzkovateľ") v súlade so zákonom č. 121/2000  Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon")
 2. Obsah webovej stránky je verejne prístupný, jeho používanie je bezplatné.
 3. Pred prvým použitím webovej stránky je každý používateľ povinný oboznámiť sa s obsahom týchto podmienok používania. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a všetkých používateľov, ktorí navštívia webovú stránku, sa riadia týmito Podmienkami používania a zákonmi Slovenskej republiky. Používateľ vyjadruje súhlas s týmito podmienkami používania tým, že navštívi ktorúkoľvek z webových stránok prístupných na webovej lokalite a akýmkoľvek spôsobom použije akékoľvek informácie, ktoré sú v nich obsiahnuté.
 4. Prevádzkovateľ má na základe licencie podľa Autorského zákona všetky práva k obsahu webovej stránky, vrátane jej textu a dizajnu a všetkých grafických prvkov na webovej stránke, ako aj k výberu a usporiadaniu súborov obsiahnutých na webovej stránke.
 5. Zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na tejto webovej stránke, s výnimkou týchto podmienok a zásad, nepredstavuje žiadne právne konanie, ktorého cieľom je vznik právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a užívateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak. Prevádzkovateľ nerobí žiadne vyhlásenie, že materiály na webovej stránke sú vhodné alebo použiteľné na iných lokalitách. Používatelia, ktorí sa rozhodnú odkázať na webovú stránku z iných lokalít, tak robia na vlastné riziko a sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov v rozsahu, v akom sa miestne zákony uplatňujú.
 6. Táto webová stránka bola vytvorená z iniciatívy prevádzkovateľa s cieľom poskytnúť všeobecné informácie o víruse hepatitídy C. Táto webová stránka nenahrádza žiadne lekárske poradenstvo. Prevádzkovateľ vynakladá primerané úsilie na aktualizáciu webovej lokality, ale neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s presnosťou alebo absenciou chýb. Používanie webovej stránky je vždy na vlastné riziko používateľa. Ak má používateľ akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa hepatitídy C, Prevádzkovateľ odporúča, aby sa užívateľ okamžite obrátil na príslušného lekára. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody vyplývajúce z používania webovej stránky a všetky predpokladané záruky sú vylúčené v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť internetovej siete alebo za vírusy, ktoré infikujú zariadenie používateľa po použití zvukových, obrazových, dátových alebo textových súborov na webovej stránke.  
 8. Súhlasom s týmito Podmienkami používania berie používateľ na vedomie, že všetky autorské práva, práva k ochranným známkam alebo iné práva duševného vlastníctva súvisiace s webovou stránkou, ktoré nie sú vyhradené ustanoveniami osobitných právnych predpisov, najmä Autorského zákona, alebo licenciou inej osobe, patria Prevádzkovateľovi a podliehajú úprave podľa príslušných právnych predpisov.
 9. Je zakázané uplatňovať tieto práva duševného vlastníctva alebo používať služby a funkcie webovej stránky na iný účel, ako je výslovne uvedené v týchto podmienkach používania. Používateľ je plne zodpovedný za akúkoľvek škodu spôsobenú Prevádzkovateľovi v dôsledku použitia názvu alebo ochranných známok webovej stránky alebo Prevádzkovateľa alebo iných práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa bez jeho súhlasu alebo v rozpore s týmito podmienkami používania.
 10. Používatelia môžu čítať, prezerať, tlačiť a nahrávať materiály na webovej stránke len na svoje osobné, nekomerčné použitie. Kopírovanie časti alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané, okrem prípadov, keď je webová stránka uvedená ako zdroj materiálu a tretia strana je upozornená, že tieto podmienky používania sa vzťahujú aj na ňu a že je povinná ich dodržiavať.
 11. Nič neoprávňuje používateľa začleniť materiál z webovej stránky alebo jej časti do akéhokoľvek iného diela alebo zverejnenia v tlačenej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme. Najmä (ale bez obmedzenia) žiadna časť webovej stránky sa nesmie šíriť alebo kopírovať na akékoľvek komerčné účely.
 12. Niektoré hypertextové odkazy na webovej stránke odkazujú na internetové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa. Ak používateľ použije takéto odkazy, opustí webovú stránku. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré odkazujú hypertextové odkazy a neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky v súvislosti s informáciami uvedenými na týchto internetových stránkach.
 13. Prípady neupravené týmito Podmienkami používania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 89/2012 Z. z., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, Autorského zákona a zákona č. 480/2004  Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov.
 14. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a používateľom v súvislosti s používaním webovej stránky, sa strany pokúsia vyriešiť dohodou.

 

Tieto zásady používania webovej stránky sú účinné od 4. 8. 2020.